XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

“Thiếu vắng một chiến lược, một tổ chức giống như một con thuyền không có bánh lái.” - Joel Ross & Michael Kami

Các doanh nghiệp hiện nay đang kinh doanh và cạnh tranh trong một môi trường toàn cầu hóa đầy biến động đòi hỏi phải có một chiến lược phát triển phù hợp để khai thác một cách có hiệu quả những cơ hội và xử lý thỏa đáng với những thách thức đang đặt ra để bảo đảm đạt tới hiệu quả cao và sự phát triển bền vững. Doanh nghiệp cần phải trả lời được các câu hỏi: những cơ hội nào nên được theo đuổi? những lĩnh vực mới nào nên được đầu tư, phát triển? làm gì để có thể tận dụng và khai thác có hiệu quả những nguồn lực hiện có của công ty? làm gì để công ty có thể phát triển được những năng lực cạnh tranh bền vững trong các lĩnh vực hoạt động của mình và tạo ra sự cộng hưởng trong sự phát triển của toàn bộ tổ chức?

Để làm được điều này cần phân tích làm rõ các vấn đề sau: 

  • Những cơ hội và thách thức trong giai đoạn phát triển mới của công ty là gì ? những cơ hội nào của môi trường kinh doanh sẽ được khai thác, tận dụng? Những cơ hội nào thì không? Những định hướng chiến lược cho công ty và từng thành viên của nó nên như thế nào để có thể khai thác được những cơ hội của môi trường, hóa giải được những thách thức, và tận dụng được những năng lực của công ty?
  • Đứng trước sự thay đổi của môi trường kinh doanh, liệu có nên điều chỉnh tuyên bố về Tầm nhìn, Sứ mạng và các Giá trị cốt lõi của công ty hay không? Nếu có thì cụ thể cần bổ sung, sửa đổi cụ thể gì? Với tầm nhìn đã xác định thì Chiến lược phát triển nào là phù hợp cho công ty và các đơn vị thành viên?
  • Năng lực cốt lõi của công ty và từng đơn vị thành viên là gì? Làm gì để có thể xây dựng và phát triển những năng lực cốt lõi của công ty và từng đơn vị thành viên để tạo thành năng lực cạnh tranh bền vững từ đó đảm bảo sự cạnh tranh thắng lợi và sự phát triển bền vững của công ty cũng như từng đơn vị thành viên? 
  • Chiến lược phát triển của công ty sẽ được thể hiện trong chiến lược của các đơn vị thành viên như thế nào? Làm gì và làm thế nào để tạo ra một sự cộng hưởng trong toàn cCông ty, giữa các đơn vị trực thuộc? Làm gì và làm thế nào để có thể bảo đảm tính năng động, nhạy bén, và phản ứng nhanh với nhu cầu khách hàng đồng thời phải bảo đảm tính hiệu suất trong hoạt động kinh doanh để có thể thực sự thỏa mãn lợi ích của các nhân vật hữu quan cũng như đối mặt với cạnh tranh?

Các bước tiến hành:

1. Phân tích môi trường của công ty và các đơn vị thành viên từ đó xác định những cơ hội, đe dọa, điểm mạnh và điểm yếu của công ty.

Công cụ được sử dụng trong quá trình này là: (1) Phân tích môi trường bên ngoài được thực hiện với công cụ Rà soát môi trường (Environment Scanning) kết hợp với PEST; (2) Phân tích môi trường ngành đươc thực hiện với các công cụ Mô hình Phân tích Cạnh tranh, Ma trận bao phủ (Coverage Matrix), Ma trận hợp tác (Collaboration Matrix); (3) Phân tích môi trường bên trong được thực hiện với các công cụ: Mô hình tổ chức tích hợp (Intergrated Ogranizational Model), Mô hình tổ chức tích hợp cho việc thực hiện tuyệt hảo. Gắn liền với nó là những lý thuyết về phân tích môi trường của công ty.

Kết quả của bước này sẽ là (1) sự hiểu biết của những người tham gia về lý thuyết phân tích môi trường; (2) sự hiểu biết của những người tham gia về môi trường hiện tại và tương lai của Tổng Công ty; (3) Dự thảo về Ma trận SWOT; (4) phát triển năng lực của các thành viên trong việc phân tích môi trường của tổ chức để nhận dạng những cơ hội, đe dọa, điểm mạnh và điểm yếu của công ty.

2. Đi đến thống nhất Tầm nhìn, Sứ mạng, và các Giá trị cốt lõi cũng như các Năng lực Cốt lõi (core competencies) của công ty.

Công cụ được sử dụng trong quá trình này là thảo luận toàn thể với các kết quả của các bước trước đây khi đặt vào một bối cảnh tổng thể.

Kết quả của bước này sẽ là sự nhất trí về Tầm nhìn, Sứ mạng, và các Giá trị cốt lõi của công ty. Bản nháp về Tầm nhìn, Sứ mạng, và các Giá trị cốt lõi các năng lực cốt lõi của công ty.

3. Hình thành định hướng các chiến lược phát triển có thể có cho công ty và đi đến khẳng định chiến lược phát triển.

Công cụ được sử dụng trong quá trình này là: Strategy Framework; Phân tích quan hệ Nỗ lực-Hiệu quả (Efforts-Effect Analysis); Phát triển các phương án chiến lược (Strategic Choices).

Kết quả của bước này sẽ là (1) dự thảo các phương án chiến lược cho công ty; (2) phát triển năng lực của các thành viên tham gia trong việc phát triển các chọn lựa chiến lược.

4.Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển thành các kế hoạch hành động.

Công cụ được sử dụng trong quá trình này là: LogFrame và Business Excellence Framework.

Kết quả của bước này sẽ là (1) dự thảo các phương án chiến lược cho công ty; (2) phát triển năng lực của các thành viên tham gia trong việc sử dụng các công cụ phát triển các chọn lựa chiến lược.